سبد میوه

سبد میوه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات سبد میوه

تعداد محصولات: 7

جعبه کیوی

75,630 ریال

ظرفیت: 10کیلوی فله ای

تأمین کننده: ورق پلاست

تعداد محصولات: 7