سبد میوه

سبد میوه

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 8
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات سبد میوه

تعداد محصولات: 8

جعبه کیوی

75,630 ریال

ظرفیت: 10کیلوی فله ای

تأمین کننده: ورق پلاست

پوشش سقف جهت گلخانه

ظرفیت: بسته به سفارش مشتری

جعبه کارتن پلاست جهت میوه و سبزیجات

ظرفیت: بسته به سفارش مشتری

تعداد محصولات: 8