سیستم های تصفیه و ضد عفونی آب

تعداد بخش ها: 12
تعداد محصولات این بخش: 50
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات سیستم های تصفیه و ضد عفونی آب

تعداد محصولات: 50

دیونایزر

روش تصفیه: دابل RO یا رزین میکس بد

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

دستگاه ازن

روش تولید ازن: پدیده Corona Discharging

تأمین کننده: شرکت میهن تصفیه

mihantasfieRO.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 50