کنه کش

کنه کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 32
تعداد شرکت های این بخش: 8

لیست محصولات کنه کش

تعداد محصولات: 32

کنه کش کنه مایت

2,500,000 ریال

فرمول: SC 15%

تأمین کننده: افرا سم

کنه کش calypso

فرمول: ارگانوفسفات

تأمین کننده: افزار باما

کنه کش فوزالون

فرمول: 35% ماده موثره+65% مواد همراه

تعداد محصولات: 32