کنه کش

کنه کش

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 26
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات کنه کش

تعداد محصولات: 26

سم کنه کش اورتوس

فرمول: فن پیروکسی میت

تأمین کننده: رویال کشت

کنه کش فوزالون

فرمول: 35% ماده موثره+65% مواد همراه

کنه کش دانی سارابا

2,500,000 ریال

فرمول: سوسپانسيون 20%

تأمین کننده: افرا سم

کنه کش کنه مایت

2,500,000 ریال

فرمول: SC 15%

تأمین کننده: افرا سم

تعداد محصولات: 26