تله حیوانات

تله حیوانات

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 4
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش تله حیوانات

لیست محصولات تله حیوانات

تعداد محصولات: 4

تله موش ضربتی

نوع عملکرد: نابود کننده موش های بزرگ

تأمین کننده: شرکت آفند شیمی

afandshimi.bbk-iran.com

تعداد محصولات: 4