خوراک پلت طیور

خوراک پلت طیور

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 51
تعداد شرکت های این بخش: 1

شرکت های بخش خوراک پلت طیور

لیست محصولات خوراک پلت طیور

تعداد محصولات: 51

پلت مرغ گوشتی

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

پلت مرغ صنعتی

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

خوراک طیور تخم گذار

زمان مصرف: بعد از سن تخمگذاری

تأمین کننده: البرز دام دارو

پلت مرغ تخم گذار

زمان مصرف: بعد از سن تخمگذاری

تأمین کننده: البرز دام دارو

پلت طیور تخم گذار

زمان مصرف: بعد از سن تخمگذاری

تأمین کننده: البرز دام دارو

پلت مرغ محلی

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

پلت طیور

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

پلت مرغ

زمان مصرف: 1 الی 45 روزگی

تأمین کننده: البرز دام دارو

تعداد محصولات: 51