فواره

فواره

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش فواره

لیست محصولات فواره

تعداد محصولات: 12

فواره سه شاخ پلاستیکی

جنس: بدنه تمام پی وی سی

تأمین کننده: بهکو

فواره سه شاخ 4060 تایوان

جنس: بدنه آلومینیوم-شاخه ها استیل

تأمین کننده: بهکو

فواره سه شاخ 4030 بهکو

جنس: بدنه فلز لوله ها استیل

تأمین کننده: بهکو

فواره چھار شاخ 4040 بهکو

جنس: بدنه فلز لوله ها استیل

تأمین کننده: بهکو

فواره سه شاخ 4070

جنس: بدنه آلومینیوم-شاخه ها استیل

تأمین کننده: بهکو

تعداد محصولات: 12