سیستمهای سرمایش صنعتی

سیستمهای سرمایش صنعتی

تعداد بخش ها: 2
تعداد محصولات این بخش: 10
تعداد شرکت های این بخش: 0

زیر گروه های سیستمهای سرمایش صنعتی


لیست محصولات سیستمهای سرمایش صنعتی

تعداد محصولات: 10

کولر صنعتی کولاک 11000

33,500,000 ریال

ابعاد پد: 2

کولر صنعتی16000

43,000,000 ریال

ابعاد پد: 156*156

کولر صنعتی

33,000,000 ریال

کولر صنعتی 11000

33,000,000 ریال

قدرت دینام: 2 اسب بخار

کولر13000

37,500,000 ریال

تعداد محصولات: 10