انواع نشاء

انواع نشاء

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 2

شرکت های بخش انواع نشاء

لیست محصولات انواع نشاء

تعداد محصولات: 7

نشاء فلفل

3,800 ریال

تعداد بذر در هر گرم:

تأمین کننده: محصولات کشاورزی آراس

تعداد محصولات: 7