کالاهای ویژه

کالاهای ویژه

تعداد بخش ها: 19
تعداد محصولات این بخش: 55
تعداد شرکت های این بخش: 15
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کالاهای ویژه

تعداد محصولات: 55

دستگاه اندازه گیری پی اچ ، حاصلخیزی و دمای خاک

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: سه پارامتر

دامنه اندازه گیری: در کاتالوگ آن ذکر شده است

تله موش ضربتی

استعلام قیمت

شرکت سازنده: آفند شیمی

نوع عملکرد: نابود کننده موش های بزرگ

شرکت آفند شیمی

شماره ثبت: 139765

02144389064-67 - 02144243507

afandshimi.bbk-iran.com

جزئیات فروشنده

دستگاه شوری سنج آب (هدایت سنج)پرتابل

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: هدایت سنج-TDS- دمای آب

دامنه اندازه گیری: براساس کاتالوگ

تست کیت خاک

800,000 ریال

تعداد پارامترها: چهار پارامتر هر پارامتر ده بار آزمایش

دامنه اندازه گیری: در هر پارامتر متفاوت

دستگاه پی اچ متر مایعات

3,500,000 ریال

تعداد پارامترها: یک پارامتر

دامنه اندازه گیری: 0-14

دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت هوا

550,000 ریال

تعداد پارامترها: دو پارامتر

دامنه اندازه گیری: 60+الی 10- درجه سانتیگراد،99%-1%

دستگاه اندازه گیری دمای عمق ( داخل ) محصول

350,000 ریال

تعداد پارامترها: دما

دامنه اندازه گیری: چهل درجه زیر صفر تا 200 درجه سانتیگراد

دستگاه اندازه گیری پی اچ مایعات

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: پی اچ - دمای مایع

دامنه اندازه گیری: 0-14

دستگاه پی اچ متر خاک تک منظوره

1,500,000 ریال

تعداد پارامترها: یک پارامتر

دامنه اندازه گیری: 4-10

دستگاه رفراکتومتر(32-0)

2,500,000 ریال

تعداد پارامترها: پارامتر اندازه گیری ماده خشک در مایعات

دامنه اندازه گیری: 0-32

TDSمتر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برای گرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوط ارتباط برقرا رکنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

EC متر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برای گرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوط ارتباط برقرا رکنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

PH کنترلر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برای گرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوط ارتباط برقرا رکنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

RO کنترلر

استعلام قیمت

تعداد پارامترها: برایگرفتن اطلاعات دقیقتر با مسئول مربوطه ارتباط برقرار کنید.

دامنه اندازه گیری: .

شرکت میهن تصفیه

شماره ثبت: 5918

025-36708413–4 , 36709398-9

جزئیات فروشنده

کیت شمارش قارچ و مخمر+شمارش TBC

2,800,000 ریال

تعداد پارامترها: سه پارامتر

دامنه اندازه گیری: 100-10000000 میکروارگانیسم/میلی لیتر

تست آشامیدنی بودن آب

300,000 ریال

تعداد پارامترها: کل گروه کلیفرم

دامنه اندازه گیری: P.A.

تعداد محصولات: 55