کالاهای ویژه

کالاهای ویژه

تعداد بخش ها: 21
تعداد محصولات این بخش: 66
تعداد شرکت های این بخش: 21

شرکت های بخش کالاهای ویژه

لیست محصولات کالاهای ویژه

تعداد محصولات: 66

تله موش ضربتی

نوع عملکرد: نابود کننده موش های بزرگ

تأمین کننده: شرکت آفند شیمی

afandshimi.bbk-iran.com

تست کیت خاک

2,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: در هر پارامتر متفاوت

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

دستگاه اندازه گیری دما و رطوبت هوا

1,000,000 ریال

دامنه اندازه گیری: 60+الی 10- درجه سانتیگراد،99%-1%

تأمین کننده: شرکت بهینه سازان سبز مهرگان

پوشش باغات

ضخامت: 135 گرم تا 180 گرم در هر متر مربع

تأمین کننده: پوشش گستر پاسارگاد

نیاز سنج سرمایی پسته

دامنه اندازه گیری: درجه

تعداد محصولات: 66