کود کامل ماکرو N.P

کود کامل ماکرو N.P

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 13
تعداد شرکت های این بخش: 7

لیست محصولات کود کامل ماکرو N.P

تعداد محصولات: 13

کود کامل ماکروN.P.S

1,121 ریال

ترکیبات: ازت(N):%10،فسفر(P2 O5):%5، گوگرد(SO4):%10، گوگرد(S)%4، آهن(Fe):%1، روی(Zn):%1، مواد آلی ارگانیک(OM):%25، منیزیم(Mg):%1

تأمین کننده: شرکت شکوه شیمی سهند

کود ماکرو الی .هیومیک اسید.سوپر فسفات .گوگرد گرانوله

ترکیبات: اوره-سوپر فسفات تریپل-کلروپتاسیم-هیومیک اسید

تأمین کننده: خاکسازان یزد

کود ماکرو آلی .هیومیک اسید.سوپر فسفات .گوگرد گرانوله

ترکیبات: اوره-سوپر فسفات تریپل-کلروپتاسیم-هیومیک اسید

تأمین کننده: خاکسازان یزد

تعداد محصولات: 13