کود کامل ماکرو N.P

کود کامل ماکرو N.Pلیست محصولات کود کامل ماکرو N.P

تعداد محصولات: 8

کود کامل ماکروN.P.S

1,121 ریال

ترکیبات: ازت(N):%10،فسفر(P2 O5):%5، گوگرد(SO4):%10، گوگرد(S)%4، آهن(Fe):%1، روی(Zn):%1، مواد آلی ارگانیک(OM):%25، منیزیم(Mg):%1

شرکت شکوه شیمی سهند

تعداد محصولات: 8