کود کامل ماکرو N.P

کود کامل ماکرو N.P

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 7
تعداد شرکت های این بخش: 4
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات کود کامل ماکرو N.P

تعداد محصولات: 7

کود کامل ماکروN.P.S

1,121 ریال

نام علمی: ماکرو N.P.S

ترکیبات: ازت(N):%10،فسفر(P2 O5):%5، گوگرد(SO4):%10، گوگرد(S)%4، آهن(Fe):%1، روی(Zn):%1، مواد آلی ارگانیک(OM):%25، منیزیم(Mg):%1

کود ماکرو الی .هیومیک اسید.سوپر فسفات .گوگرد گرانوله

استعلام قیمت

نام علمی: کود ماکرو گرانوله(NPK)

ترکیبات: اوره-سوپر فسفات تریپل-کلروپتاسیم-هیومیک اسید

خاکسازان یزد

شماره ثبت: 736

09132599380

جزئیات فروشنده

کود ماکرو آلی .هیومیک اسید.سوپر فسفات .گوگرد گرانوله

استعلام قیمت

نام علمی: کود ماکرو گرانوله(NPK)

ترکیبات: اوره-سوپر فسفات تریپل-کلروپتاسیم-هیومیک اسید

خاکسازان یزد

شماره ثبت: 736

09132599380

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 7