لوله دریچه دار

لوله دریچه دار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 27
تعداد شرکت های این بخش: 3
دانلود نسخه اندروید

لیست محصولات لوله دریچه دار

تعداد محصولات: 27

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 20 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 20 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): در حدود 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 12 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 12 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 8 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 8 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 3 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 3 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 6 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 6 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 15 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 15 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): در حدود 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 4 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 4 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 10 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 10 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 15 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 15 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس معمولی دو لایه 18 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 18 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 3 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 3 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 4 اینچ

استعلام قیمت

سایز(میلیمتر): 4 اينچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

توس کاویان

شماره ثبت: 9599

05136017410-05136017411

جزئیات فروشنده

تعداد محصولات: 27