لوله دریچه دار

لوله دریچه دار

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 27
تعداد شرکت های این بخش: 3

لیست محصولات لوله دریچه دار

تعداد محصولات: 27

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 20 اینچ

فشار کاری (اتمسفر): در حدود 1 اتمسفر

تأمین کننده: توس کاویان

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 15 اینچ

فشار کاری (اتمسفر): در حدود 1 اتمسفر

تأمین کننده: توس کاویان

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 3 اینچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

تأمین کننده: توس کاویان

لوله هیدروفیکس ضخیم دو لایه 4 اینچ

فشار کاری (اتمسفر): كمتر از 1 اتمسفر

تأمین کننده: توس کاویان

تعداد محصولات: 27