پایا بسپار قطعه
مدیر عامل: محمد حسین شکیبائیان
(ایمیل www ندارد!)