کود سوپر فسفات ساده

کود سوپر فسفات ساده

تعداد بخش ها: 0
تعداد محصولات این بخش: 12
تعداد شرکت های این بخش: 6

لیست محصولات کود سوپر فسفات ساده

تعداد محصولات: 12

کود سوپر فسفات ساده

11,000 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده

تأمین کننده: یگانه یاران شکوفه دشت

کود سوپر فسفات ساده

5,700 ریال

نام علمی: سوپر فسفات ساده(SSP)

تأمین کننده: شرکت نهاده گستر

nahadegostar.bbk-iran.com

کود سوپر فسفات ساده

310,000 ریال

نام علمی: SSP

سوپر فسفات ساده

310,000 ریال

نام علمی:

کود سوپر فسفات

310,000 ریال

نام علمی: ssp

تعداد محصولات: 12

کود سوپر فسفات ساده
کود سوپر فسفات ساده دارای فسفر ، گوگرد و سایر ریز مغذی ها می باشد . فسفر و گوگرد موجود در کود سوپر فسفات ساده مانع از ریزش برگ و افزایش گلدهی درخت می شود. همچنین استفاده از کود سوپر فسفات ساده به نحو چشمگیری کیفیت محصول را افزایش داده و باعث افزایش حجم و گستردگی ریشه گیاه می شود.
وجود عناصر ریز مغذی در کود سوپر فسفات ساده ، یکی از برتریهای این کود نسبت به سایر کودهای فسفاته می باشد . این ریز مغذی های موجود در کود سوپر فسفات ساده با تنظیم پی اچ خاک ، سبب اسیدی شدن فضای اطراف ریشه گشاه شده و کیفیت خاک را اصلاح می نماید .
همچنین ریز مغذیهای موجود در کود سوپر فسفات ساده باعث جذب شدن فسفر موجود در خاک شده که این خود سبب افزایش عملکرد و راندمان محصول می گردد.
کود سوپر فسفات ساده همانند سایر کودهای فسفاته ، قبل از کاشت و در هنگام آماده سازی بستر کشت و بذر ، مورد استفاده قرار می گیرد.
کود سوپر فسفات ساده باعث نرمی بافت خاک شده که این عامل سبب نفوذ آب تا نزدیک ریشه و جذب بهتر رطوبت توسط گیاه می شود.
با توجه به اینکه کود سوپر فسفات ساده پی اچ خاک را تنظیم مینماید و با توجه به اینکه اکثر خاکهای کشاورزی کشور ما قلیایی می باشد ، لذا استفاده از کود سوپر فسفات ساده در اکثر کشتها توسط مراجع ذیصلاح کشاورزی کشور توصیه می گردد.