کاریابی

نام متقاضی: حامد تقیزاده
عنوان درخوست: صادرات و واردات
میزان تحصیلات: دانجو وق مدیریت بازرگانی بین الملل
رزومه کاری: کارهای اجرایی اانجام دادم،اما میخوام در زمینه تحصیلم باشه..چون این کارو خیلی دوست دارم
شرایط کاری: توافق هر دو طرف
تلفن تماس: 09128778015
تاریخ درخواست: 1394-10-30