کاریابی

نام متقاضی: فریدون کاویان
عنوان درخوست: تقاضای کار در امور مالی یا اداری
میزان تحصیلات: دیپلمه دانشسرای مقدماتی
رزومه کاری: 20 سال سابقه مدیریت در بانک صادرات ایران خوزستان بهبهان
شرایط کاری: وقت اداری و خوابگاه
تلفن تماس: 09165211824
تاریخ درخواست: 1395-10-09