کاریابی

نام متقاضی: سمیرا سینائی
عنوان درخوست: کارشناس
میزان تحصیلات: دکترا حشره شناسی کشاورزی
رزومه کاری: دارای مدرک دکترای حشره شناسی کشاورزی
تسلط بالا به زبان انگلیسی

شرایط کاری: امکان همکاری در شیفت صبح (8 تا 14)

تلفن تماس: 09133991786
تاریخ درخواست: 1398-07-16