کاریابی

نام شخص/شرکت متقاضی: نوید نهادگان نو قومس(نوید نو)
عنوان درخوست: نمایندگی فروش
زمینه فعالیت: کودهای کشاورزی
شرایط کاری: طبق توافق با شرکت
09122317099
09100341829
02335239682
تلفن تماس: 09100341829
تاریخ انقضاء: 1400/02/20