کتابخانه - خاک ورزی

- شوری در کشاورزی(چالش ها و راهکارها)
ناشر:
نویسنده: کیانی،علیرضا
سال انتشار: 1389
- اصول خاکشناسی کشاورزی
ناشر:
نویسنده: طباطبایی، رضا
سال انتشار: 1389
- سامانه‌های نوین خاک‌ورزی
ناشر:
نویسنده: ع‍ل‍ی‍م‍ردان‍ی‌، رض‍ا
سال انتشار: 1388
- ‏‫خاکورزی در بوم نظامهای زراعی‮‬
ناشر: دانشگاه فردوسی
نویسنده:
سال انتشار: 1388
- تخریب خاک و اراضی
ناشر:
نویسنده: ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
سال انتشار: 1388
- شیمی و حاصلخیزی خاک
ناشر:
نویسنده: حسین‌پور، علیرضا
سال انتشار: 1387
- سیستم‌های خاک‌ورزی حفاظتی و داشت محصول
ناشر: جهاد دانشگاهی. واحد صنعتی اصفهان.
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- حاصلخیزی بیولوژیک‌ خاک
ناشر:
نویسنده: ابوت
سال انتشار: 1386
- سیستمهای خاک‌ورزی حفاظتی
ناشر:
نویسنده: باکینگهام، فرانک
سال انتشار: 1386
- خاک‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک
ناشر:
نویسنده: مشکوة، محمدعلی
سال انتشار: 1386
- اصلاح و تثبیت خاک
ناشر:
نویسنده: یوسفی‌راد، مصطفی
سال انتشار: 1385
- راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ اص‍لاح‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ خ‍اک‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آه‍ک‌
ناشر:
نویسنده: ن‍ی‍روم‍ن‍د، ح‍ام‍د
سال انتشار: 1385
- حسین‌پور، علیرضا
ناشر:
نویسنده: الووی، بریان
سال انتشار: 1385
- ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ح‍اص‍ل‍خ‍ی‍زی‌ خ‍اک‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌)
ناشر:
نویسنده: م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
سال انتشار: 1385
- خ‍اک‍ورزی‌ در ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ای‍دار
ناشر:
نویسنده: گ‍اج‍ری‌
سال انتشار: 1385
- یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی
ناشر:
نویسنده: علیشاهی، علی‌اصغر
سال انتشار: 1385
- خاک‌شناسی کشاورزی
ناشر:
نویسنده: محمدی، مهدی
سال انتشار: 1385
- ارزش خاک
ناشر:
نویسنده: دالگلیش، شارون
سال انتشار: 1385
- خ‍اک‍ه‍ای‌ ش‍ور و س‍دی‍م‍ی‌ (و اص‍لاح‌ آن‍ه‍ا)
ناشر:
نویسنده: اف‍ی‍ون‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
سال انتشار: 1384
- حاصلخیزی خاک
ناشر:
نویسنده: س‍الار دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
سال انتشار: 1384
- ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ درخ‍ت‍ان‌ م‍ی‍وه‌ ب‍رای‌ ن‍ی‍ل‌ ب‍ه‌ اف‍زای‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ب‍ه‍ب‍ود
ناشر:
نویسنده: م‍ل‍ک‍وت‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
سال انتشار: 1384
- ش‍ن‍اخ‍ت‌ ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ و
ناشر: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ خ‍اک‌ و آب‌
نویسنده:
سال انتشار: 1384
- بی‌خاکورزی و چالش‌های پیش رو
ناشر:
نویسنده: صیادیان، کیومرث
سال انتشار: 1384
- راب‍طه‌ م‍اش‍ی‍ن‌ و خ‍اک‌: ف‍ی‍زی‍ک‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ و خ‍اک‍ورزی‌
ناشر:
نویسنده: ش‍ه‍ی‍دی‌، ک‍اظم‌
سال انتشار: 1384
[بازگشت]