قیمت ذرت در تاریخ ۰۴-۰۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 13000
حداکقر قیمت 16000
تلفن تماس --------