قیمت پایاندان در تاریخ --

نوع پایاندان دو
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 23500
حداکقر قیمت 23500
تلفن تماس --------