قیمت متیونین در تاریخ --

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 202000
حداکقر قیمت 205000
تلفن تماس --------