قیمت دام کشتار در تاریخ ۰۷-۱۲-۱۳۹۸

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 460000
حداکقر قیمت 940000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 470000
حداکقر قیمت 110000
تلفن تماس --------