قیمت فسفات در تاریخ ۲۴-۱۰-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 51000
حداکقر قیمت 51500
تلفن تماس --------