قیمت مرغ زنده در تاریخ ۰۳-۰۳-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 75000
حداکقر قیمت 88000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 76500
حداکقر قیمت 89500
تلفن تماس --------