قیمت مرغ کشتار در تاریخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۷

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 128000
حداکقر قیمت 167000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 128000
حداکقر قیمت 167000
تلفن تماس --------
نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 128000
حداکقر قیمت 167000
تلفن تماس --------