قیمت سبوس در تاریخ --

نوع سبوس گندم
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 11300
حداکقر قیمت 11800
تلفن تماس --------
نوع سبوس برنج
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 550
حداکقر قیمت 900
تلفن تماس --------