قیمت کنجاله پنبه در تاریخ ۱۳-۰۹-۱۳۹۹

نوع
شرکت ارائه دهنده میانگین قیمت بازار
حداقل قیمت 34500
حداکثر قیمت 34700
تلفن تماس --------