ژیک شیمی کاو
مدیر عامل: اکرم عنایتی فر
(ایمیل www ندارد!)