کشاورزان باغ و دشت (سهامی خاص)
مدیر عامل: مسعود طالقاني
(ایمیل www ندارد!)