دریا صنعت آسمان (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: یدا... قایدی نژاد
(ایمیل www ندارد!)