مزرعه صفاهان
مدیر عامل: معصومه استرکی
(ایمیل www ندارد!)