مزرعه دانش (شخص حقیقی)
مدیر عامل: محمد رضا دانش
(ایمیل www ندارد!)